PL/SQL運算子優先順序

2019-10-16 22:54:24

運算子優先順序決定表示式中術語的分組。這會影響表示式的評估求值順序。某些運算子的優先順序高於其他運算子; 例如,乘法運算子的優先順序高於加法運算子。

例如,x = 7 + 3 * 2; 這裡,求值結果x的值為13,而不是20,因為運算子 *的優先順序高於+,所以它首先被乘以3 * 2,然後再加上7

在這裡,優先順序最高的運算子出現在表的頂部,最底層的運算子出現在底部。在一個表示式中,將首先評估求值較高優先順序的運算子。

運算子的優先順序如下:=<><=>=<>!=?=^=IS NULLLIKEBETWEENIN

運算子優先順序範例

運算子 操作描述
** 指數冪運算子
+, - 識別符號,負數
*, / 乘法,除法
+, -, ΙΙ 加,減,連線
NOT 邏輯否定
AND 連詞(邏輯與)
OR 包含(邏輯或)

範例
嘗試以下範例來了解PL/SQL中可用的運算子優先順序 -

DECLARE 
  a number(2) := 20; 
  b number(2) := 10; 
  c number(2) := 15; 
  d number(2) := 5; 
  e number(2) ; 
BEGIN 
  e := (a + b) * c / d;   -- ( 30 * 15 ) / 5 
  dbms_output.put_line('Value of (a + b) * c / d is : '|| e ); 
  e := ((a + b) * c) / d;  -- (30 * 15 ) / 5 
  dbms_output.put_line('Value of ((a + b) * c) / d is : ' || e ); 
  e := (a + b) * (c / d);  -- (30) * (15/5) 
  dbms_output.put_line('Value of (a + b) * (c / d) is : '|| e ); 
  e := a + (b * c) / d;   -- 20 + (150/5) 
  dbms_output.put_line('Value of a + (b * c) / d is : ' || e ); 
END; 
/

當上述程式碼在SQL提示符下執行時,它會產生以下結果 -

Value of (a + b) * c / d is : 90 
Value of ((a + b) * c) / d is : 90 
Value of (a + b) * (c / d) is : 90 
Value of a + (b * c) / d is : 50 

PL/SQL procedure successfully completed.