Java國際化(i18n)DecimalFormatSymbols類


使用DecimalFormatSymbols類,可以更改預設分隔符,分組分隔符等。 下面的例子說明了相同的情況。

檔案:IOTester.java -

import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;

public class I18NTester {
  public static void main(String[] args) {
   String pattern = "#,###.###";
   double number = 126473.4567;

   DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat(pattern);

   System.out.println(decimalFormat.format(number));


   DecimalFormatSymbols decimalFormatSymbols = new DecimalFormatSymbols();
   decimalFormatSymbols.setDecimalSeparator(';');
   decimalFormatSymbols.setGroupingSeparator(':');

   decimalFormat = new DecimalFormat(pattern, decimalFormatSymbols);

   System.out.println(decimalFormat.format(number));
  }
}

執行上面範例程式碼,得到以下結果 -

126,473.457
126:473;457