Matlab向量點積

2019-10-16 23:15:53

兩個向量a =(a1,a2,...,an)b =(b1,b2,...,bn)的點積由下公式計算給出:

a.b = ∑(ai.bi)

使用dot函式計算兩個向量ab的點積。

dot(a, b);

例子

使用以下程式碼建立指令碼檔案 -

v1 = [2 3 4];
v2 = [1 2 3];
dp = dot(v1, v2);
disp('Dot Product:'); disp(dp);

執行上面範例程式碼,得到以下結果 -

Dot Product:
   20