Matlab向量的加減

2019-10-16 23:15:47

可以新增或減少兩個向量。這兩個操作的向量必須是相同的型別並且具有相同數量的元素。

例子

使用以下程式碼建立指令碼檔案 -

A = [7, 11, 15, 23, 9];
B = [2, 5, 13, 16, 20];
C = A + B;
D = A - B;
disp(C);
disp(D);

執行上面範例程式碼,會顯示以下結果 -

9  16  28  39  29
5   6   2   7  -11