Matlab矩陣的標量運算

2019-10-16 23:15:31

當矩陣相加,相減,乘法或除以一個數位時,這些稱為標量運算。

標量運算產生一個具有相同數量的行和列的新矩陣,其原始矩陣的每個元素都被相加,相減,相乘以或除以數位。

例子

使用以下程式碼建立指令碼檔案 -

a = [ 10 12 23 ; 14 8 6; 27 8 9];
b = 2;
c = a + b
d = a - b
e = a * b
f = a / b

執行檔案時,會顯示以下結果 -

c =
  12  14  25
  16  10   8
  29  10  11
d =
   8  10  21
  12   6   4
  25   6   7
e =
  20  24  46
  28  16  12
  54  16  18
f =
  5.0000  6.0000  11.5000
  7.0000  4.0000  3.0000
  13.5000  4.0000  4.5000