VB.Net運算子優先順序

2019-10-16 23:02:33

運算子優先順序決定表示式中術語的分組。這會影響表示式的評估方式。某些運算子的優先順序高於其他運算子,則會被優先運算; 例如,乘法運算子比加法運算子具有更高的優先順序:

例如,表示式:x = 7 + 3 * 2; 在這裡,x被賦值為13,而不是20,因為運算子*的優先順序高於+,所以它先乘以3 * 2,然後加上7,所以最後結果為:13

在這裡,優先順序最高的操作符出現在表頂部,最低優先順序的操作符出現在底部。 在表示式中,更高優先順序的運算子將首先被評估(計算)。

運算子 描述
Await 最高階
冪(^)
一元識別符號和否定(+-)
乘法和浮點除法(*, /)
整數除(\)
模數運算(Mod)
算術位移(<<>>)
所有比較運算子(=<><<=>>=IsIsNotLikeTypeOf, ..., Is)
否定(Not)
連線(And, AndAlso)
包含分離(OR,OrElse)
互斥或(XOR)

範例

以下範例以簡單的方式演示運算子優先順序,檔案:operators_precedence.vb -


Module operators_precedence
  Sub Main()
   Dim a As Integer = 20
   Dim b As Integer = 10
   Dim c As Integer = 15
   Dim d As Integer = 5
   Dim e As Integer
   e = (a + b) * c / d   ' ( 30 * 15 ) / 5
   Console.WriteLine("Value of (a + b) * c / d is : {0}", e)
   e = ((a + b) * c) / d  ' (30 * 15 ) / 5
   Console.WriteLine("Value of ((a + b) * c) / d is : {0}", e)
   e = (a + b) * (c / d)  ' (30) * (15/5)
   Console.WriteLine("Value of (a + b) * (c / d) is : {0}", e)
   e = a + (b * c) / d   ' 20 + (150/5)
   Console.WriteLine("Value of a + (b * c) / d is : {0}", e)
   Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

執行上面範例程式碼,得到以下結果 -

F:\worksp\vb.net\operators>vbc operators_precedence.vb
F:\worksp\vb.net\operators>operators_precedence.exe
Value of (a + b) * c / d is : 90
Value of ((a + b) * c) / d is : 90
Value of (a + b) * (c / d) is : 90
Value of a + (b * c) / d is : 50