Dart truncate()方法

2019-10-16 22:07:49

Dart truncate()方法丟棄小數位後返回一個整數。

語法

Number.truncate()

返回值

  • 返回不帶小數點的int值。

範例

void main() { 
   double n1 = 2.123; 
   var value = n1.truncate(); 
   print("The truncated value of 2.123 = ${value}"); 
}

執行上面範例程式碼,得到以下結果:

The truncated value of 2.123 = 2